ค่านิยมสร้างสรรค์ (Core value) คืออะไร?

ค่านิยมสร้างสรรค์ (Core value) คืออะไร
คือค่านิยมที่ดี มีประโยชน์ต่อสังคมที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง
นอกจากนั้น ยังหมายถึง ค่านิยมใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน และเข้ามาแทนที่ค่านิยมเก่าที่ไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง
ให้ดีขึ้นและที่ไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมโลกาภิวัฒน์ได้

ที่มา (ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านจริยธรรมของสำนักงาน ก.พ.)
ดังนั้น คำว่า ค่านิยมสร้างสรรค์ จึงมีความหมายเป็นสองนัยยะ คือ ค่านิยมที่เป็น
คุณประโยชน์และเป็นค่านิยมที่ปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม่

ทำไม? ต้องมีค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพราะเหตุที่ค่านิยมของสังคมจะเป็นวิถีของการจัดรูปแบบความประพฤติของสังคม สังคมจะดี
ได้จึงต้องมีค่านิยมที่ดี แต่เหตุใดจึงต้องสร้างค่านิยมขึ้นใหม่ ปัญหาเกิดจากค่านิยมที่มีอยู่เดิมไม่ดีใช่หรือไม่ โดยข้อเท็จจริงแล้วค่านิยมของสังคมไทยที่มีอยู่เดิมที่เป็นค่านิยมที่มีคุณค่าสมควรยกย่องยึดถือและธำรงรักษาไว้ก็มีอยู่มาก เช่น ความกตัญญูรู้คุณ การตอบแทนบุญคุณ การโอนอ่อนนอบน้อม ถ่อมตน การมีความจงรักภักดี รักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ

แต่ก็มีค่านิยมหลายประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือไม่เหมาะกับการนำมาใช้ในบางสภาพของสังคม เช่น การเชื่อว่าผู้อาวุโสย่อมเป็นคนดีเสมอ มีความสามารถทำอะไรย่อมถูกต้อง หรือการให้คุณค่าความร่ำรวยมากกว่าการยอมรับนับถือในความดีงามของบุคคล ค่านิยมในความเป็นอยู่แบบฟุ้งเฟ้อที่เรียกว่ารสนิยมสูง รายได้ต่ำ การให้ของขวัญราคาแพงเน้นวัตถุนิยม เป็นต้น

ซึ่งค่านิยมแบบเดิมบางประการนี้อาจไม่เหมาะกับการทำงานในยุคปัจจุบัน ภายใต้สภาวะวิกฤติที่รัฐจำต้องมีการปฏิรูปในหลาย ๆ ด้าน ทั้งระบบบริหาร วิธีการทำงาน ระบบงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานระบบราชการใหม่ตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเน้นการเป็นระบบราชการที่มีสมรรถนะสูง มีคุณภาพและคุณธรรม มีประสิทธิผลเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่สอดคล้องกับระบบราชการแนวใหม่ดังกล่าว โดยมีวัฒนธรรมการทำงานใหม่ที่เน้นความสามารถและผลงานเน้นความสุจริต ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ มีความกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง ฯลฯ ซึ่งถือเป็นค่านิยมใหม่ที่สร้างสรรค์ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดเป็นหลักในการทำงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีทัศนคติและอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อส่วนรวม ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตบริการไม่เลือกปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ ก็จะส่งผลให้งานเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการที่ดี ความเชื่อถือศรัทธาเกิดขึ้น สังคมไทยจะมีเสถียรภาพมากขึ้น ดังนั้น ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงจะเป็นค่านิยมที่นำความเจริญรุ่งเรือง และศานติสุขแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕ ประการ ดังนี้

๑. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง (Moral Courage)
• ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม
• เสียสละ
• ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
• ไม่โอนอ่อน ตามอิทธิพลใดๆ

๒. ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity and Reponsibility)
• ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
• แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
• มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงานองค์การ และต่อการพัฒนาปรับปรุง
ระบบราชการ

๓. โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Transparency and Accountabillity)
• ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์การให้มีความโปร่งใส
• มีวิธีการให้ประชาชนตรวจสอบได้
• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย

๔. ไม่เลือกปฏิบัติ (Nondiscrimination)
• บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง
• ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้ำใจ เมตตา เอื้อเฟื้อ

๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation)
• ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเกิดผลดีต่อหน่วยงาน และส่วนรวม
• ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
• เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลักมีการวัดผลลัพธ์ และค่าใช้จ่าย__

Comments are closed.