การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ

บทที่ ๖
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ
การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ (Governmental PR) คือ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะใช้วิธีการกระจายข่าวสาร การเผยแพร่ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย การดำเนินงาน ผลงานต่างๆ ตลอดจนโดยวิธีอื่นๆ ในอันที่จะสร้างความเข้าใจอันดีและชื่อเสียงเกียรติคุณของหน่วยงานราชการนั้นสู่ประชาชน เพื่อให้ได้ความร่วมมือและความนิยมจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ในการสร้างสรรคผลสำเร็จแก่พันธกิจของหน่วยงานนั้นๆ และของประเทศชาติโดยส่วนรวม
รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย นั้น ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะรู้ว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐได้ทำอะไรบ้าง และโดยที่หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินการที่กว้างขวางทั่วประเทศ ฉะนั้นจึงอาจเกิดข้อบกพร่องและความเข้าใจผิดแก่ประชาชนได้โดยง่าย นอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐหรือระบบราชการก็มีส่วนก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนได้มาก หน่วยราชการในฐานะเป็นกลไกของรัฐจึงอาจมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนักต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชน เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ที่เป็นไปในด้านลบและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐบาลได้
วัตถุประสงค์ทั่วไปในการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐมีดังนี้
๑. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงการบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
๒. เพื่อเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์
๓. เพื่อเอาชนะความยุ่งยากขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการดำเนินการใหม่ๆ ของหน่วยงานราชการ
๔. เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางหรือโอกาสเสนอความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหาร
๕. เพื่อชี้แจงสภาพประชามติแก่หน่วยงานราชการต่างๆ
๖. เพื่อสร้างพลังสนับสนุนจากประชามติ
๗. เพื่อสร้างความนิยมและความเข้าใจอันดีกับประชาชน
๘. เพื่อเรียกร้องความสนับสนุนร่วมมือจากประชาชนในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
๙. เพื่อเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าต่างๆ ของหน่วยราชการ
ประเภทของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการอาจแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ การประชาสัมพันธ์ภายใน ประเทศ และการประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศ ดังนี้
๑. การประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ
การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภายในประเทศ นับเป็นงานที่สำคัญ เนื่องจากเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน และเป็นตัวเชื่อมช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ให้เกิดความ ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้การปกครองหรือการบริหารประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย ด้วยการชี้แจงให้ประชาชนทราบและเข้าใจในข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมทั้ง นโยบาย การดำเนินงาน ผลงานโครงการ และแก้ไขความเข้าใจผิดต่างๆ ที่ประชาชนมีต่อหน่วยงานราชการหรือรัฐบาล หรือเรียกโดยรวมว่าเป็นการดำเนินงานด้านการข่าวสารและการเผยแพร่ (Information & Publicity)
๑.๑ เมื่อเริ่มโครงการใหม่หรือนโยบายใหม่ ซึ่งประชาชนไม่เคยทราบ หรือ ต้องการความร่วมมือจากหลายฝ่ายเป็นประการสำคัญ
๑.๒ เป็นโครงการใหม่หรือนโยบายใหม่ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่ประชาชน
๑.๓ เมื่อมีความรู้ใหม่ กฎหมายใหม่ หรือความรู้ทั่วไป ที่ประชาชนควรทราบเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามให้มีความถูกต้อง
๑.๔ การแถลงผลงานที่หน่วยราชการได้ปฏิบัติไปแล้ว
๑.๕ เรื่องที่ประชาชนอาจมีความเข้าใจผิดบางประการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ
๑.๖ เมื่อมีปัญหาวิกฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น
๒. การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศ
การประชาสัมพันธ์ภายนอกประเทศ คือ การทำให้ประเทศต่างๆ ได้รู้จัก เข้าใจ หรือมีความนิยมนับถือประเทศของเรา โดยรัฐบาลจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยป้องกันให้เกิดความเข้าใจผิดต่อรัฐบาล และรวมทั้งการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามให้ประเทศต่างๆ ได้รับทราบ ดังนี้
๒.๑ การรณรงค์เผยแพร่เป็นการเฉพาะ กรณีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญ การเจรจาทางการทูต การประชุมระหว่างประเทศในระดับต่างๆ
๒.๒ การรณรงค์เผยแพร่ระยะยาวและต่อเนื่อง เช่น การส่งสินค้าออกที่เป็นสินค้าหลักสำคัญ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย การแสวงหาเงินลงทุนทางธุรกิจ เป็นต้น
๒.๓ การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ทั่วไป

Comments are closed.